diumenge, 15 de juny de 2008

SISTEMES DE REG EFICIENTS


Sistemes de reg en jardineria- Decret de sequeraTipus de sistemes de reg:
  1. Aspersió: es disposa de diversos dispositius d'aspersió per tal de regar, minimitzant la dosi d'aigua aplicar i estalviant pèrdues d'aigua innecessàries. Els regs realitzats per aspersió són molt uniformes.
  2. Goteig: els goters poden estar integrats a la tuberia o bé es poden punxar. Segons la dosi que es vulgui aplicar s'escolliran goters amb un cabal inferior/superior. La pressió necessària és molt més baixa, en comparació als sitemes d'aspersió. En condicions de vent la pèrdua d'aigua és mínima.
    1. Goteig enterrat: la pèrdua d'aigua és mínima, ja que no hi ha pèrdues per evaporació de l'aigua de la superfície. Al moment de la implantació cal un reg d'ajuda. És molt còmode en zones públiques ja que no està a l'abast de persones/animals.
    2. Goteig superficial: l'estalvi d'aigua és més gran que en el cas de l'aspersió, però no tant com en el goteig enterrat. Una avantatge molt important, és que quan hi ha una averia al sistema és molt fàcil de detectar i solucionar.


Disseny de sistemes de reg:

Els paràmetres a tenir en compte al moment de realitzar el disseny són el cabal (Q) i la pressió (pr).
Segons aquests paràmetres s'escollirà quin tipus de reg és més adient pel jardí i a partir d'aquí es podran fer diferents sectors de reg. El diàmetre de la tuberia de reg també vindrà definit pel cabal. En casos en que la pressió és molt elevada caldrà la col·locació de reductors de pressió.
S'ha de tenir present el solapament de les pluviometries de cada aspersor/goter. Cal disposar de taules on consti el radi de mullar i el cabal de cada dispositiu.