diumenge, 15 de juny del 2008

SISTEMES DE REG EFICIENTS


Sistemes de reg en jardineria- Decret de sequeraTipus de sistemes de reg:
 1. Aspersió: es disposa de diversos dispositius d'aspersió per tal de regar, minimitzant la dosi d'aigua aplicar i estalviant pèrdues d'aigua innecessàries. Els regs realitzats per aspersió són molt uniformes.
 2. Goteig: els goters poden estar integrats a la tuberia o bé es poden punxar. Segons la dosi que es vulgui aplicar s'escolliran goters amb un cabal inferior/superior. La pressió necessària és molt més baixa, en comparació als sitemes d'aspersió. En condicions de vent la pèrdua d'aigua és mínima.
  1. Goteig enterrat: la pèrdua d'aigua és mínima, ja que no hi ha pèrdues per evaporació de l'aigua de la superfície. Al moment de la implantació cal un reg d'ajuda. És molt còmode en zones públiques ja que no està a l'abast de persones/animals.
  2. Goteig superficial: l'estalvi d'aigua és més gran que en el cas de l'aspersió, però no tant com en el goteig enterrat. Una avantatge molt important, és que quan hi ha una averia al sistema és molt fàcil de detectar i solucionar.


Disseny de sistemes de reg:

Els paràmetres a tenir en compte al moment de realitzar el disseny són el cabal (Q) i la pressió (pr).
Segons aquests paràmetres s'escollirà quin tipus de reg és més adient pel jardí i a partir d'aquí es podran fer diferents sectors de reg. El diàmetre de la tuberia de reg també vindrà definit pel cabal. En casos en que la pressió és molt elevada caldrà la col·locació de reductors de pressió.
S'ha de tenir present el solapament de les pluviometries de cada aspersor/goter. Cal disposar de taules on consti el radi de mullar i el cabal de cada dispositiu.

dissabte, 14 de juny del 2008

EL MORRUT DE LES PALMERES

Gran problemàtica sobre les palmeres del territori catalàwww.ruralcat.net


INTRODUCCIÓ:Preventives:
 • Xarxes de trampeig (monitoreig i captura massiva).
 • Pulverització foliar mitjançant insecticides (registrats per parcs i jardins), cada 4-6 setmanes.
 • Col·locació d'injeccions a 1,5 m de la capçada de l'exemplar, 2 cops anuals.
 • No realitzar podes (ja que l'olor de la palmera atreu al morrut).
 • En procés: pulverització de nematodes enfront a l'estadi de larva.
Curatives:
 • Pulverització foliar, cada 15 dies.
 • Col·locació d'injeccions, 2 cops a la primavera i 2 cops a la tardor.
El morrut de les palmeres és un coleòpter que afecta, especialment, a les Phoenix canariensis i Phoenix dactylifera. És un insecte molt perillós ja que la seva taxa de reproducció és molt ràpida (poden arribar a realitzar 5 cicles biològics anuals) i la seva capacitat de vol és molt i molt gran arribant a 5 km.
SÍMPTOMES:Els primers símptomes observables és el rosegament de les fulles de l'ull de la palmera. Seguidament les fulles queden caigudes (com si els hi hagués caigut un fort pes a sobre).Si s'observa l'ull de la palmera s'hi troben capolls i adults de morrut, i les galeries que han realitzat al llarg del cicle.Quan l'atac és molt fort la palmera acaba morint.
ACTUACIONS:
Els mètodes més eficaços (fins al moment): pulverització foliar acompanyada de la col·locació d'injeccions.

ENDOTERÀPIA

XERRADA AL MERCAT DE LA FLOR DE VILASSAR DE MAR


Què és?
És un sistema de tractament fitosanitari que consisteix en l'aplicació del producte directament al tronc de l'arbre.
Segons l'estat sanitari de l'arbre el tractament serà mitjançant productes insecticides, fungicides o bé de correcció de carències i millora de l'adobat.
el producte introduït circula a través de la saba de l'arbre.


Quins sistemes existeixen?
El producte es pot introduir a baixa pressió (segons la transpiració realitzada per l'arbre) o bé, a alta pressió (injectant al producte al moment).

Quines malalties i plagues es poden combatre?
Malalties: oïdi en Platanus i Populus, Assecada de les coníferes.
Plagues: Corythuca ciliata, Processionària del pi, Pugó a diferents espècies arbòries, Caparreta a diferents espècies arbòries.
Fisiopaties o correcció de l'adobat.


Quins són els avantatges?
No es pulveritzen productes a l'atmosfera: menys contaminació, comoditat
Tractaments més específics i a dosis concretes
Higiene (no fa pudor, un cop el producte és dins no està en contacte amb gent/animals)
Per tant, avantatjós en àrees públiques, escoles, llars d'infants, comunitats de veïns...


Quins són els inconvenients?
Són tractaments econòmicament més elevats
Segons el sistema, es requereix una maquinària especial.